ES celebra la II Assemblea oberta del Sector Científic a València


| VALENCIÀ |

A aquesta assemblea van assistir, així com a la primera assemblea, persones de molts perfils i àmbits del sector -tècnics/es de laboratori, personal investigador, alumnat col·laborador, personal relacionat amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC)- provinents de diversos centres de treball, com la Universitat
politècnica de València (UPV) o de la Universitat de València (UV).

Tots els i les participants van exposar la seua experiència laboral prèvia i les raons que l’havien empès a acudir a l’assemblea. Després de les nombroses participacions, va quedar clar que el mínim comú denominador de tot el sector és la precarietat, la manca d’estabilitat i, així mateix, d’un futur raonable. També es va posar de manifest la
necessitat de les cures dins el sector, fent-se l’accent en la necessitat de solidaritat i d’unitat dins del sector més enllà del corporativisme, ja que cal tendir ponts amb altres treballadors/es precaris/es en els centres de treball on es desenvolupa l’activitat
científica i tècnica.

És important destacar que l’assemblea va acordar crear una coordinadora del sector com a eina per sumar complicitats i forces amb l’objectiu de poder cooperar. En línies generals, es va expressar de forma majoritària la necessitat de créixer assentant una base
de funcionament sòlida que permeta aconseguir victòries concretes i tangibles, sense estancar-se només en això. A més, l’assemblea va acordar que aquesta coordinadora es conformaria en la següent reunió i que començaria a funcionar després d’aquesta.

| CASTELLANO |
El pasado miércoles 15 de enero se celebró la II asamblea del sector científico en la sede de CNT València. A esta asamblea asistieron, al igual que a la primera asamblea, personas de muchos perfiles y ámbitos del sector -técnicos/as de laboratorio, personal investigador, alumnado colaborador, personal relacionado con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)- provenientes de diferentes centros de trabajo, como la Universidad politécnica de València (UPV) o de la Universidad de València (UV).

Todos los y las participantes expusieron su experiencia laboral previa y las razones que le habían empujado a acudir a la asamblea. Tras las numerosas participaciones, quedó claro que el mínimo común denominador de todo el sector es la precariedad, la falta de estabilidad y, asimismo, de un futuro razonable. También se puso de
manifiesto la necesidad de los cuidados dentro del sector, haciéndose hincapié en la necesidad de solidaridad y de unidad dentro del sector más allá del corporativismo, pues es necesario tender puentes con otros/as trabajadores/as precarios/as en los centros de trabajo donde se desarrolla la actividad científica y técnica.

Es importante destacar que la asamblea acordó crear una coordinadora del sector como herramienta para sumar complicidades y fuerzas con el objetivo de poder cooperar. En líneas generales, se expresó de forma mayoritaria la necesidad de crecer
asentando una base de funcionamiento sólida que permita conseguir victorias concretas y tangibles, sin estancarse solamente en eso. Además, la asamblea acordó que esta coordinadora se conformaría en la siguiente reunión y que comenzaría a funcionar tras ésta.