[Hisenda] Objecció Fiscal Antimilitar

traducciónL’Objecció Fiscal a la Despesa Militar consisteix en aprofitar la declaració de l’IRPF per desviar una part de la totalitat dels impostos a un projecte en defensa d’un progrés social solidari.

L’objecció Fiscal és la no-disposició a col·laborar amb l’Estat en la preparació de guerres ni en el manteniment de l’estructura militar. L’Estat recapta impostos durant tot l’any i ho fa de moltes formes – no solament mitjançant l’IRPF –, destinant gran part d’aquests diners al finançament de l’exercit, de la policia i a la preparació de guerres.

Qualsevol pot fer objecció fiscal a la despesa militar en la declaració de l’IRPF. Aquesta és una magnífica oportunitat de recuperar aquests diners i destinar-los a una finalitat justa.

Recordem que qualsevol persona, tinga o no ingressos, tinga o no nòmina, estiga o no donada d’alta, pot fer la declaració d’Hisenda i reclamar aquests diners per desviar-los a un projecte alternatiu. La declaració es pot eixir a pagar, a retornar o de quota zero, i en tots els casos es pot objectar.

Si la declaració te l’envien ja feta o te la fa algú, sempre pots copiar manualment les dades a un imprès en paper – afegint la teua objecció – i presentar-la. Hi han dos formes per procedir,
mitjançant una quota fixa o una quota oberta:

1.) Quota fixa: Es tracta d’utilitzar la quantitat que l’estat destina a fins militars i establir-la com la quantitat total a objectar.
2.) Quota oberta: Com que és difícil determinar quina és la quantitat exacta que l’estat recapta a fins militars durant tot l’any, es pot objectar amb una quantitat aproximada o menor.

Recorda que aquest any l’estat espanyol ha destinat 904,73 euros per habitant a la despesa militar.

És molt més important objectar que la quantitat amb la que es realitza, per això, qualsevol quantitat, per poca que siga, és vàlida.

En tot cas, és molt fàcil:

Es fa la declaració de forma habitual i en arribar a l’apartat de “Retencions i altres pagaments a compte” sols cal escriure “Objecció Fiscal a la Despesa Militar” en qualsevol dels subapartats que no es vagen a utilitzar i a la casella corresponent s’afegeix la quantitat a objectar. Finalment es complimenta la declaració de forma habitual.

No hi ha que oblidar que, si el “Resultat de la declaració” és a pagar, pagaràs menys en una quantitat igual a la quantitat objectada, i que si és a retornar, es rebrà la devolució amb un augment equivalent amb la mateixa quantitat objectada.

Primer es fa l’ingrés a l’entitat social de destí triada i després es fa l’objecció – adjuntant el justificant de l’ingrés –. Si l’objecció es presenta a la sucursal bancària on es té el compte corrent, es poden fer les dues coses d’una sola vegada.

Per a obtenir més informació i documentació pots dirigir-te al:

Secretaries de Tresoreria, Social i Cultura
Federació Local de València
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

 

traduccióLa Objeción Fiscal al Gasto Militar consiste en aprovechar la declaración del IRPF para desviar una parte de la totalidad de los impuestos a un proyecto en defensa de un progreso social solidario.

La objeción Fiscal es la no-disposición a colaborar con el Estado en la preparación de guerras ni en el mantenimiento de la estructura militar. El Estado recauda impuestos durante todo el año y lo hace de muchas formas – no solamente mediante e IRPF –, destinando gran parte de este dinero a la financiación del ejército, de la policía y a la preparación de guerras.

Cualquiera puede hacer la objeción al gasto militar en la declaración del IRPF. Esta es una magnífica oportunidad de recuperar este dinero y destinarlo a una finalidad justa.

Recordamos que cualquier persona, tenga o no ingresos, tenga o no nómina, esté o no dada de alta, puede hacer la declaración de Hacienda y reclamar este dinero para desviarlo a un proyecto alternativo. La declaración puede salir a pagar, a devolver o de cuota cero, y en todos los casos se puede objetar.

Si la declaración te la envían ya hecha o te la hace alguien, siempre puedes copiar manualmente los datos a un impreso en papel – añadiendo tu objeción – y presentarla. Hay dos formas de proceder, mediante una cuota fija o abierta:

1.) Cuota fija: Se trata de utilizar la cantidad que el estado destina a fines militares y establecerla como cantidad total a objetar.
2.) Cuota abierta: Como es difícil determinar cual es la cantidad exacta que el estado recauda a fines militares durante todo el año, se puede objetar con una cantidad aproximada o menor.

Recuerda que este año, el estado español ha destinado 904,73 euros por habitante al gasto militar.

Es mucho más importante objetar que la cantidad con la que se realiza, por eso, cualquier cantidad, por poca que sea, es válida.

En todo caso, es muy fácil:

Se hace la declaración de forma habitual y en el apartado de “Retenciones y otros pagos a cuenta” solo hay que escribir “Objeción Fiscal al Gasto Militar” en cualquiera de los subapartados que no se vayan a utilizar y en la casilla correspondiente se añade la cantidad a objetar. Finalmente se cumplimenta la declaración de forma habitual.

No hay que olvidar que, si el “Resultado de la declaración” es a pagar, pagarás menos en una cantidad igual a la cantidad objetada, y que si es a devolver, se recibirá la devolución con un aumento equivalente en la misma cantidad objetada.

Primero se hace el ingreso a la entidad social de destino elegida y después se hace la objeción – adjuntando el justificante del ingreso –. Si la objeción se presenta en la sucursal bancaria donde se tiene la cuenta corriente, se pueden hacer las dos cosas de una sola vez.

Para obtener más información y documentación puedes dirigirte al:

Secretarías de Tesorería, Social y Cultura
Federación Local de Valencia
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)